Rustilbud svekkes ved hastverk

Støre-regjeringen har gjort det til et prestisjeprosjekt å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg allerede fra nyttår 2022. Nå fratas dette tilbudet til mennesker med ruslidelser.

Støre-regjeringen har gjort det til et prestisjeprosjekt å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg allerede fra nyttår 2022. Nå settes tilbudet til mennesker med ruslidelser i fare. Hensynet til pasientene må bety mer enn det politiske ønsket om en rask avvikling av ordningen. Det er ikke komplisert å få til en fornuftig løsning. Det kan skje ved at godkjenningsordningen utfases gradvis etter hvert som de enkelte leverandørers godkjenningsperiode utløper. Med regjeringens forslag til avvikling allerede fra 1. januar 2023 er det en stor risiko for at pasienters rett til å få forsvarlig og nødvendig helsehjelp ikke oppfylles.

Ordningen innebærer at private behandlingssteder kan etablere seg etter at de er godkjent av myndighetene, og at de får betalt for pasienter som velger å la seg behandle ved det aktuelle behandlingsstedet. Prisen for behandlingen fastsettes av staten. Det er bekymringsfullt at regjeringen vil ta en beslutning basert på et mangelfullt beslutningsgrunnlag.

Det er tydelig at regjeringen har hatt hastverk. Konsekvenser for pasienter og pårørende er lite berørt i høringsforslaget, herunder konsekvenser i forhold til ventetider, endret og mindre mangfoldig behandlingstilbud, avbrutte behandlingstilbud osv. En for rask avvikling av tilbud vil også kunne medføre økt behov for kommunale tjenester, uten at dette er berørt. Dette kommer da i tillegg til fastlegekrisen, som forverres fra uke til uke, og vil forsterke mangelen på helsetilbud til våre pasienter som allerede blir prioritert lavt i kommunehelsetjenesten. Det er også en bekymring for at avviklingen av godkjenningsordningen kan føre til enda større forskjeller mellom kommuner og helseforetak gjennom at det blir ulik tilgang til hvilke behandlinger pasientene tilbys.

Det er stor usikkerhet rundt hvilken kapasitet og hvilke behandlingstilbud de regionale helseforetakene har på plass til årsskiftet. Ennå er det ikke kjent hvordan de regionale helseforetakene vurderer egen kapasitet versus å kjøpe tjenester fra private gjennom anbud. Dette gir en betydelig risiko for at ordningen fjernes før nye avtaler er på plass, eller at helseforetakene har hatt tid til å bygge opp tilbud i egen regi.

Videre er konsekvenser av forslaget for de private leverandørene ikke utredet, herunder konsekvenser for drift, omfang og type tjenestetilbud, ansatte, konkurranseforhold med videre. Forslaget fremmes uten at de samfunnsøkonomiske konsekvensene er belyst og uten at departementet har kunnskap om forslaget vil gi mer eller mindre rustjenester for hver krone samfunnet bruker på denne pasientgruppen. Dette synes merkelig i en tid da vi virkelig trenger å velge løsninger som bedre kan bidra til en effektiv og bærekraftig helsetjeneste også i årene fremover.

Mestringshusene er en ideell virksomhet som inngår i ordningen fritt behandlingsvalg. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og også samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Siden oppstarten i 2018 har vi behandlet over 350 pasienter ved våre avdelinger på Bolkesjø og på Tysnes. Det er stor pågang av pasienter som ønsker behandling hos oss, og vi har derfor ventetider på opptil 20 uker. Dette vitner om at det er stort behov for våre tjenester.

Mestringshusene er innforstått med at godkjenningsordningen på et tidspunkt kommer til å bli avviklet, og vil være godt forberedt på å konkurrere både på kvalitet og pris for å få avtaler med de regionale helseforetakene gjennom ordinære anskaffelsesprosesser. Men vi mener det er uforsvarlig å legge opp til en skarp avvikling av ordningen allerede fra førstkommende årsskifte. Med regjeringens forslag om avvikling allerede fra 1. januar 2023 er det en stor risiko for at pasienters rett til forsvarlig og nødvendig helsehjelp ikke kan oppfylles.

Det er etter vår mening unødvendig å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg med et så stort tempo. Alle institusjoner under ordningen har en godkjenning som utløper på ulike tidspunkt fram i tid. Ved å la godkjenningene løpe ut perioden vil de regionale helseforetakene ha tid til å sørge for tilstrekkelig kapasitet slik at hensynet til pasientene hensyntas. Det vil ikke være mulig om alle skal avvikles på samme dato, bare noen få måneder fram i tid.

Når det legges opp til at utfasingen skjer før godkjenningsperioden er utløpt, og uten at dette er tilstrekkelig forankret i loven/forskriften, vil dette også innebære et erstatningsbetingende kontraktsbrudd fra helsemyndighetene sin side.

Vi i Mestringshusene mener at fokus nå må rettes mot å få en best mulig forsvarlig og forutsigbar avvikling av godkjenningsordningen – som hensyntar både pasienter og pårørende, kommuner, leverandører, helseforetakene og samfunnet. Løsningen på dette innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser er at godkjenningsordningen utfases gradvis på følgende måte:

  • Det gis ikke nye godkjenninger som leverandører av fritt behandlingsvalg, og inngåtte avtaler fornyes ikke.
  • Godkjenning til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten bortfaller først når den enkelte leverandørs godkjenningsperiode utløper.
  • Det forventes at helseforetakene legger frem en klar plan for ivaretakelse av alle de pasienter som trenger behandling, når alle behandlingsplassene under ordningen fritt behandlingsvalg blir avviklet samtidig.

Mestringshusene oppfordrer regjeringen til ikke å la politiske prinsipper gå på bekostning av tilbudet til mennesker med ruslidelser.