Mange pårørende rammes av medavhengighet

«Medavhengighet kan beskrives som normal omsorg, empati, uro eller omtanke som har gått for langt og blitt selvdestruktiv» – Söderling

Hva er medavhengighet?

Medavhengighet er en tilstand som oppstår når omsorgen, empatien, uroen eller omtanken man føler overfor den rusavhengige blir så sterk eller så altoppslukende at det leder til selvdestruktiv atferd hos den pårørende. Symptomene kan være både fysiske og psykiske. Fysiske symptomer kan være stress, anspenthet, hodepine, mage- og tarmproblemer og søvnvansker. Emosjonelt kan man føle et unormalt behov for å kontrollere den avhengige eller ta for mye ansvar for personen, slik at dette går på bekostning av å ivareta egne behov. Mange medavhengige opplever både fysiske og psykiske symptomer i kombinasjon.

Svært mange pårørende rammes av medavhengighet

At pårørende rammes av medavhengighet er ikke uvanlig. Rusavhengighet er en sykdom som er belastende for langt flere enn den avhengige selv. Mange er heller ikke klar over i hvor stor grad avhengighet kan påvirke de rundt, og mørketallene er sannsynligvis høye.

Medavhengighet rammer mennesker i mange ulike situasjoner og i alle aldre. Den fremste årsaken til at medavhengighet oppstår er at den pårørende føler en sterk lojalitet til den avhengige og derfor forveksler selvoppofrelse med kjærlighet og setter andre foran seg selv.

Medavhengighet kan gi bekreftelsesbehov

Mange som vokser opp i familier med rusproblematikk utvikler et ekstremt behov for bekreftelse og blir nesten sykelig opptatt av å få anerkjennelse av de rundt seg. Dermed vil også livet handle om å prestere fremfor å leve, og prestasjonsjaget overskygge evnen til å ta vare på seg selv. Medavhengige sliter ofte med følelsen av å ikke være gode nok eller ikke strekke til. Å få bekreftelse kan midlertidig veie opp for denne følelsen.

Les mer om hvordan det er å være pårørende til en rusavhengig og hvordan vi kan hjelpe deg her.

Belastende for hele familien

Når noen i familien sliter med et rusproblem, vil dette ha innvirkning på balansen i familien. Da er det vanlig at de friske familiemedlemmene inntar nye roller, og bevisst eller ubevisst forsøker å kompensere for denne ubalansen. Over tid vil dette kunne føre til konflikter, uenighet og forvirring innad i familien, samtidig som situasjonen naturligvis er ekstremt belastende for alle involverte. Utfordringene blir enda større dersom det er barn i familien.

Det kan være lett å nedprioritere behovene til de friske familiemedlemmene, når alt fokus ligger på å få den avhengige fri fra rus. Å adressere medavhengighet og ta familiene til den rusavhengige på alvor er imidlertid en viktig del av behandlingen hos oss. Vi ønsker både å la de pårørende ta del i behandlingen av den avhengige, og at de selv skal få den behandlingen og oppfølgingen de trenger. Det er viktig at vi ikke glemmer å se familien som en helhet. Derfor tilbyr vi pårørendeveiledning og har alltid familieuke som en del av behandlingen hos oss på Tysnes.

Les mer om vår pårørendeveiledning hos Mestringshusene Tysnes her.

Kontakt oss i Mestringshusene

Trenger du hjelp med å håndtere medavhengighet hos deg selv eller andre? Ta vare på din egen helse og kontakt oss for hjelp i dag. Du kan ringe oss på telefon 41 32 29 99 og finner vår kontaktinformasjon her.

Ønsker du behandling hos oss eller vil ha en behandlingsplass for noen som står deg nær? Hold deg oppdatert på ventetiden hos Mestringshusene Tysnes på Helsenorge.no.