Hva er pakkeforløpet for rusbehandling?

Pakkeforløpet er innført som et nasjonalt formgivende løp som som skal sikre at alle pasienter får et like godt behandlingstilbud uansett hvor de er bosatt. Målet med pakkeforløpet er å bidra til økt brukermedvirkning, bedre samhandling og bedre ivaretakelse av fysisk helse og individuelle levevaner.

Mer forutsigbarhet i utredning og behandling

Pakkeforløpet innen rus og psykisk helse skal gi pasienter og pårørende mer forutsigbarhet i utredning og behandling. Det er blant annet definert noen forløpstider som skal bidra til mindre variasjon, ventetid, utredning og behandling samt oppfølging.

Økt brukermedvirkning

Økt brukermedvirkning skal bidra til mer innflytelse i behandlingen. Det er et mål at pasienten skal oppleve et bedre koordinert forløp. For å sikre dette skal forløpene koordineres både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Forløpskoordinatoren skal være med og sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.

Du har fortsatt fritt behandlingsvalg

Retten til fritt behandlingsvalg blir sentral og påvirkes ikke av at pakkeforløpene innføres. Som en del av pakkeforløpet skal pasienten informeres om sin rett til å velge hvor han eller hun skal behandles. Det sikrer at alle får lik informasjon og like muligheter til å påvirke sin behandling.
Vi i Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg. Du står dermed fritt til å velge å få din behandling hos oss på Tysnes. Les mer om dette og hvordan du går frem for å velge oss her.

Tilrettelagt behandling

Pakkeforløp starter i kommunen eller hos fastlegen når henvisningen sendes. Den registreres og kodes først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Spesialisthelsetjenesten vurderer deretter på vanlig måte om pasienten har rett til helsehjelp. Vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjonen i henvisningen og i tråd med prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederne.

Slik får du pasientrettigheter

Du får pasientrettigheter av ditt lokale helseforetak, altså spesialhelsetjenesten. Ved henvisende instans sørges det for at du som pasient og eventuelle pårørende får delta i planleggingen av hvordan ditt opphold skal være. Denne tilpasningen inkluderer at du formidler dine ønsker og preferanser til spesialhelsetjenesten, slik at de på best mulig måte kan tilrettelegge behandlingen for deg. Her kan du blant annet informere om hva du ønsker hjelp til, hvor du ønsker at behandlingen skal finne sted, samt hvordan din fysiske helse og dine levevaner på best mulig måte kan ivaretas under behandling.

God dialog med pasient og pårørende

For at du som pasient skal få tilrettelagt og individuelt tilpasset behandling, er en god dialog med deg og dine eventuelle pårørende svært viktig. Når du er i kontakt med henvisende instans skal de informere deg og legge opp til samtale om bakgrunnen for henvisningen. De skal også fortelle hva det innebærer for deg, samt innholdet i henvisningen og hva som vil skjer fremover. Du vil også få informasjon om organisasjoner som tilbyr både deg og pårørende hjelp, støtte og informasjon.

Kontakt oss i Mestringshusene Tysnes

Har du flere spørsmål til innføringen av pakkeforløp og hva det har å si for deg? Kontakt oss for mer informasjon. Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Du kan nå oss på telefon 41 32 29 99, via e-post eller vårt kontaktskjema. Du finner kontaktinformasjonen vår her.
Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Tysnes. Du finner oppdatert informasjon på Helsenorge.no sine hjemmesider.