Hva er tverrfaglig spesialisert behandling?

Tverrfaglig spesialisert behandling, også kalt TSB, er et pakkeforløp for å behandle ruslidelser eller andre avhengighetsproblemer. Pakkeforløpet har en spesifikk organisering og skal sikre riktig behandling og oppfølging uten unødig ventetid.

Samarbeid på tvers av spesialistfagområder

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har vært et eget helsefagområde innenfor spesialisthelsetjenesten siden 2004. Kort forklart innebærer TSB at behandlingen gis i et samarbeid mellom ulike instanser innenfor helsetjenesten og med sammensatt og tverrfaglig kompetanse. Dette kan være offentlige helseforetak, private institusjoner som har driftsavtale med regionale helseforetak og andre leverandører som er godkjent av HELFO gjennom ordningen fritt behandlingsvalg.

Målet med TSB er å sikre et helhetlig behandlingsforløp, der alle aspekter og sider ved en pasients lidelse adresseres for å gi de beste forutsetninger for en god og varig rehabilitering.

Utredning og videre henvisning

Før du kan begynne behandling i TSB, må du først få en henvisning, fra fastlegen din eller annen henvisende instans, som henviser deg til rettighetsvurdering og en utredningssamtale der behandlingsforløpet planlegges i samråd med deg.

Som oftest er det DPS, men også andre kan vurdere om du har rett til denne type helsehjelp. Legene vet hvor de skal sende henvisningen.

Henvisningen skal inneholde all nødvendig informasjon vedrørende lidelsen det søkes behandling for. Som pasient har du rett på informasjon om bakgrunnen for henvisningen samt hva den inneholder.

Les mer om henvisningsprosessen her.

Behandling ved institusjon

I henhold til ordningen fritt behandlingsvalg, velger en pasient med rett til behandling i TSB selv hvor behandlingen skal foregå. Alle offentlige og en rekke private institusjoner er med i denne ordningen, deriblant Mestringshusenes behandlingssteder på Bolkesjø og Tysnes.

Behandling i TSB kan omfatte avrusning, utredning, poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling og ambulerende behandling. Hos Mestringshusene tilbyr vi avrusing og påfølgende kort- eller langtids døgnbehandling for ruslidelser. Vårt behandlingsforløp er delt inn i fire faser: avrusning, primærbehandling, fordypet behandling og ettervern.

Les mer om hvordan behandlingen foregår her.

Oppfølging av pasient

Etter at behandlingen er fullført, har pasienten rett på oppfølging fra fastlege eller annen henviser, samt andre nødvendige helseinstanser. Oppfølgingstilbudet skreddersys etter avtale mellom pasient, behandler og eventuelt pårørende, basert på både ønsker og behov. Det skal også utformes en kriseplan som skal forhindre tilbakefall, og sørge for at pasienten ivaretas dersom det likevel skjer.

Gjennom hele behandlingsforløpet begynner vi forberedelsene for livet etter behandlingen. Dette ivaretas av vår sosionom som kan hjelpe med å få orden på og oversikt over praktiske og økonomiske anliggende. Pasienten får også permisjoner for å kunne dra hjem og ordne ting som må på plass før utskrivelse. Etter vår erfaring er forberedelsene helt avgjørende for at pasienten skal klare å holde seg rusfri etter utskrivelse. Utover dette arrangerer vi ettervernssamlinger hos oss en lørdag i måneden, der tidligere pasienter kan delta i et tilpasset opplegg sammen med tidligere medpasienter.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å lykkes etter behandling.

Kontakt Mestringshusene i dag

Har du spørsmål om tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser eller noe annet vedrørende vårt behandlingstilbud? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat! Du kan ringe oss på telefon 41 32 29 99 eller skrive til oss her.

Du kan også holde deg oppdatert på våre ventetider på nettsidene til Helsenorge.