Kan man være predisponert for rusavhengighet?

Selv om det er uenighet blant forskerne, tyder flere undersøkelser på at enkelte mennesker er predisponert for både rus- og annen avhengighet. Det vil si at noen mennesker dras mer mot avhengighet enn andre av årsaker de ikke styrer selv.

Arv og miljø spiller inn

Ved universitetet i Gøteborg har forskere sett nærmere på hva som er med på å bestemme om mennesker er disponert for avhengighet eller ikke. De deler inn i biologiske og psykologiske delforklaringer som er med på å påvirke dette.
En biologisk delforklaring vil si en medfødt sensasjonssøkende personlighet eller impulsivitet kan gjøre en person mer sårbar for avhengighetslidelser. Det er også gjort funn som gjør forskerne nokså sikre på at man kan arve avhengighetsproblemer knyttet til for eksempel mat, spill og rus. Forskningen viser til en særlig sterk sammenheng mellom arv og rusavhengighet dersom foreldrene til vedkommende sliter med denne typen misbruk eller avhengighet.
På den andre siden kan psykologiske delforklaringer spille på personlighetstrekk, negativt selvbilde, traumer og dårlige erfaringer. Dette kan gjøre at man har vanskelig for å håndtere følelser og tyr til substanser eller utagerende oppførsel for å fortrenge vanskelige opplevelser.

Selvmedisinering ved psykiske lidelser

Man finner også en særlig sterk sammenheng mellom avhengighet og psykiske lidelser. Pasienter med psykiske lidelser har oftere rusproblemer enn gjennomsnittet i befolkningen, og personer med rusproblemer har gjerne samtidig psykisk sykdom. Kombinasjonen av psykiske lidelser og samtidig rusavhengighet har fått forkortelsen ROP.
I mange tilfeller kan psykiske lidelser være opphav til selvmedisinering med for eksempel alkohol, beroligende medikamenter eller illegale stoffer. Og snudd om kan rusmisbruk fremkalle psykiske lidelser, slik cannabisbruk kan fremkalle schizofreni. Rusmisbruk kan i så måte forsterke allerede eksisterende psykiske lidelser, og gjøre behandling av sykdommen vanskeligere.

Mestringshusene er ROP-godkjent

Mestringshusene på Tysnes i Vestland tilbyr behandling for alkohol-, narkotika- og medikamentavhengighet. Vi er godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjennom ordningen fritt behandlingsvalg. Det vil si at du har krav på å få behandlingsplass hos oss om du ønsker det. Mestringshusene er i tillegg godkjent for behandling av ROP-lidelser. Les mer om vår fagkompetanse her.

Vår behandlingsmetode

Vår behandling består av avrusning, primærbehandling og fordypet behandling. Vi jobber etter en holistisk grunnfilosofi, og tror alle mennesker kan bli rusfrie under de rette forutsetningene.
Vårt tverrfaglige team består blant annet av leger, psykologer, spesialsykepleiere, sosionomer og miljøarbeidere. I tillegg har vi alkohol- og rusterapeuter samt familieveiledere. Mange av våre medarbeidere i de ulike faggruppene har selv lykkes med å bli rusfrie gjennom adekvat behandling og god oppfølging. Vi har også fagpersoner som kan bistå med å bearbeide sorg, kriminelle tankemønstre og traumer som følge av for eksempel vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.

Har du spørsmål?

Er du avhengig av illegale rusmidler, piller eller alkohol? Eller er du usikker og trenger noen å snakke med? Du er ikke alene, vi er her for å hjelpe deg! Du finner vår kontaktinformasjon her.
Du kan også nå oss på telefon 41 32 29 99.