Samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser bør behandles sammen

Undersøkelser viser at ruslidelser og psykiske lidelser svært ofte opptrer i sammenheng med hverandre. Når en person er rammet av samtidige ruslidelser og psykiske lidelser, er det viktig at behandlingen for begge lidelser koordineres for god og varig rehabilitering.

Samtidig behandling øker sjansen for en varig endring

Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse kalles gjerne ROP-lidelse på fagspråket. At denne kombinasjonen har fått en egen betegnelse, skyldes at svært mange med ruslidelser utvikler psykisk lidelse. Samtidig er det også mange med psykiske lidelser som velger å søke til alkohol eller rusmidler for å fungere i hverdagen. Ofte utvikler det seg til en avhengighet.

For å klare å skape en varig endring, bør lidelsene til pasienten behandles samtidig. Dersom pasienten får kontroll over ruslidelsen, men de psykiske vanskene sitter igjen, vil sannsynligheten for tilbakefall øke. Ved å bearbeide de psykiske utfordringene vil det blir enklere å håndtere avhengigheten. Pasienten vil ikke lenger ha samme behov for å flykte fra de vonde følelsene og veien til rusfrihet blir lettere.

Ofte vil behandlingen ha aller best effekt dersom begge lidelsene ikke bare behandles samtidig, men også av ett og samme team.

Mestringshusene er godkjent for behandling av ROP-lidelser

Hos Mestringshusene tilbyr vi tverrfaglig, spesialisert og helhetlig behandling av rusavhengighet, og er også godkjent for behandling av ROP-lidelser. Vi tror på viktigheten av å se hele mennesket, ikke bare sykdommen. Derfor har vi et like stort fokus på å identifisere og bearbeide de bakenforliggende årsakene til misbruket og lidelsene, som vi har på å gi gode verktøy mot abstinenser og trangen til rus.

Behandlingen på vår døgnklinikk på Tysnes er delt inn i ulike faser, der fase tre er det vi kaller fordypningsfasen. Her vil vi adressere traumer, opplevelser og annet i pasientenes liv som har bidratt til valgene han eller hun har tatt og situasjonen han eller hun har satt seg i. Vi benytter blant annet gestaltterapi når vi tar for oss utfordringer knyttet til psykisk helse. Les mer om dette her.

Les mer om vår behandling av samtidige ruslidelser og psykiske lidelser her.

Døgnbehandling kan ha god effekt

For personer med ROP-lidelse kan døgnbehandling gi en kjærkommen støtte og stabilitet over en kort eller lengre periode. Sammensatte lidelser er vanskelige å takle på egen hånd. Gjennom et opphold på en døgnklinikk kan man få god veiledning og et sett med verktøy for å håndtere egne følelser, handlinger og impulser.

Det er imidlertid viktig at oppholdet på behandlingsstedet følges opp med godt ettervern, og at man vender tilbake til en hverdag med mest mulig stabile rammer. Vi gir alle våre pasienter tilbud om regelmessige ettervernssamlinger. Les mer om hva vi gjør for å tilrettelegge for livet etter behandling her.

Behandling basert på individuelle behov

Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven har alle pasienter en lovfestet rett til en individuell behandlingsplan som sikrer et tilrettelagt behandlingsforløp. Det innebærer at pasienten har rett til å velge selv hvor behandlingen skal foregå, men også at han eller hun skal få medvirke i å legge opp løpet for behandlingen.

Retten til medvirkning er spesielt viktig for pasienter med ROP-lidelse. Både ved behandling av ruslidelse og en del psykiske problemer står det helt sentralt at pasienten er i stand til å sette kort- og langsiktige mål for seg selv og ta klare valg som leder mot målet.

Behandling av ROP-lidelse på Tysnes

Mestringshusene tilbyr behandling av samtidige ruslidelser og psykiske lidelser på vårt behandlingssted i Tysnes i Uggdal. Behandlingsstedet vårt ligger i vakre omgivelser og har flotte, nyrenoverte fasiliteter. Vi ser pasientene våre som mennesker og lar ikke sykdommen definere dem. Derfor bærer ikke behandlingsstedet vårt preg av å være et typisk sykehus eller institusjon, men er heller et hjem for pasientene den tiden de er til behandling.

Ønsker du mer informasjon om behandlingstilbudet vårt? Ring oss på telefon 41 32 29 99 for en hyggelig samtale eller skriv til oss her. Du kan også holde deg oppdatert på ventetiden hos oss på nettsidene til Helsenorge.