Mestringshusene er godkjent for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) for avrusning og døgnbehandling samt rus- og samtidige psykiske lidelser (ROP).

Behandlingen hos Mestringshusene er en tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Det er den norske betegnelse på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå.At behandlingen er tverrfaglig betyr at den utføres av kompetente ansatte med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse.

Behandling med utgangspunkt i en holistisk grunnfilosofi

Hos Mestringshusene har vi stor takhøyde, og vi ser og behandler hele mennesket. Vårt behandlingstilbud tar utgangspunkt i en holistisk grunnfilosofi, hvor pasientene våre blir møtt med respekt og aksept, uavhengig av bakgrunn, trosretning og politisk ståsted. Vi ser våre pasienter for det de er – ikke for hva de har gjort.

Hos oss er behandlingsprosessen helhetlig og strukturert lagt opp. Vi benytter et nøyaktig og grundig system med individuell kartlegging, forelesninger, oppgaver, gruppeterapi og veiledning.

Mestringshusene er godkjent av HELFO og en del av ordningen for fritt behandlingsvalg. Dersom du er rettighetsvurdert av lokal helseenhet, vil behandlingen dekkes av det offentlige.

Les mer om ordningen for fritt behandlingsvalg her.

Vi behandler ulike typer avhengighet

På vårt behandlingssted på Tysnes kan vi  behandle ulike typer avhengighet. Vi har en grunnleggende tro på at uansett hva som er årsaken til at du har havnet i situasjonen du er i, så finnes det mulighet for bedring. Det viktigste er at du innser behovet for hjelp og lar deg selv få den støtten du trenger – det første skrittet er allerede tatt ved at du har funnet frem til våre nettsider.

Vi behandler avhengighet av:

 • alkohol
 • medikamenter
 • illegale rusmidler
 • rus og samtidige psykiske lidelser (ROP)

Behandlingsforløpet hos Mestringshusene

Behandlingsforløpet på vårt behandlingssted er som følger:
 • forvernsamtale
 • avrusning
 • samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP)
 • primærfasen med behandling for avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler
 • fordypningsfasen – bearbeiding av smertefulle minner og traumer
  • her planlegges og forberedes livet etter behandling
 • ettervern – hjelp med å takle livet etter behandling

Med pasientrettighet velger du selv hvor du behandles

Dersom du har behov for innleggelse til avrusning og/eller døgnbehandling for problemer med alkohol eller illegale rusmidler, kan du selv velge hvor du vil behandles. Du trenger en henvisning fra fastlege eller NAV til lokal helseenhet. Her vil det vurderes om du har pasientrettigheter og eventuelt henvises videre til døgnbehandling.

Ordningen om fritt behandlingsvalg gir deg med pasientrettighet rett til å velge behandling hos Mestringshusene. Dersom du ønsker å behandles hos oss, opplyser du henvisende instans om dette. Du kan selv holde deg oppdatert på ventetiden ved våre behandlingssteder på nettsidene til Helsenorge.

Kontakt oss for mer informasjon om behandlingstilbudet vårt

Hvis du har spørsmål om vår behandlingsklinikk på Tysnes eller om behandlingen vi tilbyr hos oss, er det bare å ta kontakt. Vi svarer på alle spørsmål, enten du selv sliter med en ruslidelse eller er pårørende til noen som er rammet. Du kan ringe oss på telefon 41 32 29 99 eller skrive til oss her.