Veien mot et rusfritt liv steg for steg

Det første steget mot et rusfritt liv er å innse at du har et problem. Når du har gjort denne tøffe jobben, kan du være trygg på at du får hjelp på veien videre.

Steg 1: Henvisning

Det første du må gjøre er å få en henvisning til din lokale eller regionale vurderingsenhet. Disse skal i sin tur vurdere om du har rett på døgnbehandling for din avhengighetslidelse. Henvisning får du hos fastlegen, rusteam i kommunen, NAV eller spesialister som psykolog og psykiater. Alle de nevnte kan henvise til vurderingstemaet for rettighetsvurdering. Henvisningen må blant annet inneholde din rushistorikk, hvor du vil behandles, ditt sykdomsbilde og familiære forhold for at vurderingsenheten kan vurdere din situasjon.

Her kan du lese mer om henvisning og hva henvisningen må inneholde. 

Steg 2: Velg hvor du vil behandles

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du selv rett til å velge hvor du skal motta behandling. Mestringshusene Tysnes og Bolkesjø er godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg, noe som innebærer at du kan ønske deg til oss om du vil motta behandling her. Husk å si ifra til den som skriver henvisningen din at du ønsker å behandles hos oss.

Steg 3: Vurdering av dine pasientrettigheter

Henvisningen sendes til vurderingsenheten i din kommune. De er litt forskjellig organisert, men alle helseregioner har et eget vurderingsteam som vurderer alle henvisninger. Ofte er det distriktspsykiatrisk senter (DPS), men det kan også være andre lokale helseenheter. De leser din henvisning og vurderer ditt tilfelle. Det er normalt slik at de med de alvorligste rusproblemene blir prioritert. Du har krav på svar innen 10 virkedager.

Dersom du får avslag kan du klage direkte til vurderingsenheten. Du kan også kreve at henvisningen din blir sendt til en annen vurderingsenhet for vurdering. Hos Helsenorge kan du lese hva en slik rettighetsklage bør inneholde.

Steg 4: Svar på henvisning

Dersom vurderingsenheten vurderer at du har rett til døgnbehandling vil du få et brev som inneholder:

  • Frist for når helsehjelpen senest skal starte
  • Tidspunkt for første oppmøte eller når behandlingsstedet planlegger å kalle deg inn til første oppmøte

Dersom du ikke oppga hvor du ville behandles i første henvisning, kan du nå oppgi hvor du ønsker å motta behandlingen din.

Steg 5: Forvernsamtale hos Mestringshusene

Før du møter opp til behandling vil vi gjennomføre en forvernsamtale med deg. Dette er en kartlegging for å finne ut av hva som er rett behandlingskonsept for deg. Her kan innleggende instans (fastlege, psykolog, NAV etc.) delta om du ønsker. Du kan også ha med deg arbeidsgiver eller pårørende til samtalen. Samtalen kan gjøres fysisk eller på videooverføring.

Forvernsamtalen er også til for at du og andre skal være godt forberedt på hva behandlingen innebærer og du får tid til å avklare alle spørsmål du måtte ha før du ankommer klinikken.

Etter samtalen får du beskjed om eventuell innleggelsesdato.

Steg 6: Avrusning

Vi tar deg imot i den tilstanden du er i, og dersom du er ruset når du ankommer klinikken har vi forståelse for det. All behandling starter med avrusning som er det første steget mot å bli kvitt den fysiske avhengigheten.

Avrusning finner sted på skjermet avdeling med medisinsk overvåkning døgnet rundt. Vårt kompetente helsepersonell består av leger og spesialsykepleiere og sørger for en trygg og skånsom avrusning.

Du får medisinsk behandling mens nedtrappingen foregår. Medisinering forordnes av klinikkens lege og tilpasses den enkelte pasients behov. Tiden avrusningen tar er helt individuell.

Vi har også kompetanse på nedtrapping av LAR, men kun i forbindelse med et helhetlig behandlingsløp og i de tilfeller hvor pasientens mål er å bli helt medikamentfri.

Her kan du lese mer om nedtrapping og avrusning fra LAR hos Mestringshusene. 

Steg 7: Primærbehandling

Når avrusningen er ferdig overføres du til primærbehandling. Den varer normalt i omtrent 12 uker, men varigheten er individuell. Denne perioden består blant annet av gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver.

I denne delen av behandlingen inviterer vi også til familieuker for pårørende.

Steg 8: Fordypet behandling

Etter primærbehandlingen går du over i fordypet behandling. I denne delen av behandlingen skal du blant annet bearbeide smertefulle minner, skyld, sorg, skam og andre traumer som kan ha vært drivkrefter bak misbruket. I denne fasen bruker vi gestaltterapi i gruppe og individuelt, samt oppfølging av resten av det tverrfaglige teamet.

Det er også på dette tidspunktet vi hjelper deg med å forberede deg på livet som venter deg når du har fullført behandlingen. Vår sosionom hjelper deg med å ta tak i ting som er vanskelige på utsiden.

Eksempler på forhold vi kan hjelpe deg med er å få oversikt over økonomien, inkassokrav, gjeld og familierelasjoner. Vi samarbeider også med innleggende instanser og ditt lokale NAV-kontor, for å tilrettelegge for bolig, praksisplass, jobb eller utdanning. I denne fasen kan du også søke om permisjon for å reise hjem til familie og venner og samtidig ta deg av disse sakene.

Målet er at ditt liv på utsiden skal være godt tilrettelagt for at du skal klare å holde deg rusfri.

Nå er det viktig å si at mange av pasientene ved Mestringshusene ikke trenger hjelp til denne type utfordringer. Noen har alle disse forutsetningen på plass, på tross av et langvarig misbruk.

Les mer: Hvordan unngå tilbakefall etter rusbehandling

Steg 9: Ettervern og tiden etter utskrivning

Hva som skjer etter behandlingen hos oss er i stor grad opp til hver enkelt pasient. Vi har troen på at alle skal klare å holde seg rusfrie med verktøyene vi har gitt gjennom behandlingen og ved å følge de anbefalingene og tilbudet som gis.

Vi anbefaler alle pasienter å benytte seg av vårt behandlingstilbud også etter at de har avsluttet behandlingen hos oss. Vi tilbyr ettervernssamlinger en lørdager i måneden ved vårt behandlingssted på Tysnes eller Bolkesjø. Deltagelse er kostnadsfri.

I noen tilfeller kan vi tilby ettervernsdeltagere som ønsker det å komme allerede fredag for å delta på den høytidelige fredagsavslutningen, det populære lysmøtet samt måltider og sosialt samvær med nye og gamle kjente. Eventuell overnatting må den besøkende organisere selv.

I tillegg til å delta på våre samlinger, anbefaler vi tidligere pasienter å delta i selvhjelpsgrupper som Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA) på sitt hjemsted.

Les mer her om hva som skjer etter behandlingen er over.